قرارداد طرح احیای چاه های بسته و کم بازده امضا گردید

اخبار
بدون دیدگاه
قرارداد طرح احیای چاه های بسته و کم بازده امضا گردید https://petroatz.com/wp-content/uploads/2023/04/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C%20%DA%86%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.mp4 صبح روز سه شنبه مورخ 23 اسفند 1401 قرارداد احیای چاه های بسته و کم بازده بین شرکت…
ادامه مطلب
فهرست